HISTORIA SP 64 W DATACH

1850 - budowa szkoły we wsi Żegrze, przy ulicy Milczanowskiej, składającej się  z jednej izby lekcyjnej i mieszkania nauczyciela .

1872 - pierwsze dokumenty dotyczące istnienia szkoły na Żegrzu.

1882 - otwarcie szkoły przy ul. Ostrowskiej 130, składającej się z 4 izb i mieszkania dla kierownika.

1906 - włączenie się dzieci ze szkoły do strajku w obronie języka polskiego.

1914 - wybuch I-ej wojny powoduje zawieszenie zajęć (w budynku zakwaterowano wojsko niemieckie).

1919 - wznowienie nauki w szkole po zakończeniu I-ej wojny światowej (do szkoły uczęszcza 324 uczniów).

1923 - powołanie kolejnego kierownika szkoły Ignacego Lechmana.

1930-1937 - staranie o rozbudowę szkoły.

1932 - przeprowadzona reforma szkoły ujednolica organy szkoły.

1939 - na skutek wybuchu II-ej wojny światowej szkoła zostaje zamknięta - dzieci ze szkoły na Żegrzu uczęszczają do szkoły na ul. Głównej. 

1942 - szkoła na Żegrzu rozpoczyna zajęcia, ale uczą w niej niemieccy nauczyciele.

02.03.1945 - inauguracja roku szkolnego po wyzwoleniu Poznania i zakończeniu II-ej wojny światowej - dyrektorem zostaje ponownie Ignacy Lechman. 

1948 - oddanie do użytku baraku wybudowanego przy budynku głównym (ul. Ostrowska 130) 

1950 - funkcję dyrektora szkoły obejmuje Stanisław Lipiński.

1955 - kolejnym dyrektorem szkoły zostaje Zygmunt Witkowski.

1957 - w szkole gości A. Fiedler, który otrzymaną nagrodę literacką miasta Poznania przeznacza na zakup książek do biblioteki szkolnej. 

1959 - podjęcie decyzji przez władze miejskie o rozpoczęciu budowy nowej szkoły przy ul. Obotryckiej 25/27.

30.10.1959 - wznowienie aktu erekcyjnego nowo budowanej szkoły. 

17.08.1960 - oddanie do użytku nowej szkoły (14 izb lekcyjnych).

1960 - szkoła otrzymuje imię Marii Konopnickiej w 50-tą rocznicę śmierci poetki.

1963-1966 - w szkole funkcjonuje filia VI Liceum Ogólnokształcącego. 

1966/1967 - szkoła rozpoczyna realizację ośmioletniego obowiązku szkolnego.  

1970 - początki współpracy polsko-węgierskiej , nawiązanie kontaktów za szkołą w Budapeszcie.

1972 - Jerzy Stęmpniak zostaje nowym dyrektorem szkoły.

1973-1974 - wprowadzenie w życie "Kodeksu Ucznia".

1979 - zacieśnienie współpracy z Węgrami i początek pracy Zespołu Pieśni i Tańca "PIROSKA". Jego kierownikiem i choreografem zostaje Halina Pacanowska.

1980 - funkcję dyrektora obejmuje T. Gontarczyk.

1982 - ułożenie hymnu szkoły "Na rękach niebieskie tarcze" (słowa Jadwiga Ilecka, muzyka K. Dzoka).

1985-1986 - budowa i oddanie do użytku dodatkowego, lewego skrzydła.

1987/1988 - ze względu na ilość dzieci (rozbudowa os. ZMP) lekcje odbywają się w soboty (około 2000 uczniów).

1988 - nawiązanie współpracy ze szkołą Muzyczną i zespołem cytrzystów w Tisakecskena na Węgrzech.

1990 - do szkoły wracają lekcje religii.

1990 - decyzją Rady Pedagogicznej zostają zatwierdzone 40 minutowe lekcje z uwagi na dużą liczbę dzieci i brak dostatecznej liczby sal lekcyjnych. Szkoła pracuje na trzy zmiany.

14.10.1990 - inauguruje działalność szkolny kabaret "Buda" kierowany przez Ewę Michalską - Jauksz.

1991 - dyrektorem szkoły zostaje Janina Komorowska.

1991 - ukazuje się I numer Niezależnej Gazetki Uczniowskiej "PRZERWA" pod redakcją Ewy Michalskiej - Jauksz.

1992 - ukazuje się książka Tadeusza Böhma "Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej 1850-1992" prezentująca historię szkoły.

1993 - I wydanie gazetki ekologicznej "EKOLOGUS" redagowanej pod kierunkiem M. Zielińskiej.

1993 - opracowanie karty opisowej i zastąpienie oceny cyfrowej oceną opisową w klasach bloku nauczania początkowego (autorki karty oceny opisowej: Stefania Misiorek, Adela Łabuzińska, Leokadia Frąckowiak).

1993 - pierwszy wyjazd zespołu PIROSKA na II Europejski Festiwal Taneczny "Przyszłość Europy" do Kecskemet na Węgrzech - udział w kolejnych festiwalach.

1995 - opracowanie szkolnego Kodeksu Grzeczności.

1996 - szkoła gości cytrzyków z Węgier, odbywają się wspólne warsztaty artystyczne.

1996 - z inicjatywy Rodziców powstaje i zaczyna działalność pracownia komputerowa - w szkole odbywają się pierwsze lekcje i informatyki prowadzone przez Tadeusz Ziembińskiego.

1997 - Halina Pacanowska organizuje kolonie letnie nad Balatonem dla uczniów SP 64.

1998 - objęcie dzieci nauczania początkowego edukacja muzyczną - nauką gry na flażolecie czyli warsztaty muzyczne prowadzone przez Wojciecha Wietrzyńskiego.

1999 - uchwałą Rady Miasta Szkoła Podstawowa nr 64 zostaje sześcioklasową szkołą podstawową (reforma oświaty).

1999 - szkoła bogaci się o stronę przygotowaną przez uczniów pod nadzorem Leszka Hutka.

1999 - ukazuje się pierwszy podręcznik z cyklu podręczników do katechezy - "Słowo Boga jest blisko Ciebie" dla I klasy gimnazjum opracowany przez Katarzynę Wawrzyniak i Hannę Zielińską.

2000 - szkołę podstawową kończą ostatnie klasy ósme.

2001 - w szkole po raz pierwszy przeprowadzono kompetencyjny test egzaminacyjny dla klas szóstych.

2001 - szkołę podstawową kończą pierwsze roczniki klas szóstych.

01.09.2001 - w wyniku wygranego konkursu dyrektorem szkoły zostaje mgr Romualda Niemczal.

01.09.2001 - do programu nauczania do klas 1 w ramach zajęć zintegrowanych wprowadzono naukę języka angielskiego oraz obsługę komputera.

2002 - w szkole przeprowadzono remont w zakresie: wymiany elewacji ściany głównej, ogrodzenia, wymiany okien, auli i remontu ubikacji. 

01.09.2002 - do programu nauczania dla klas 1  i 2 w ramach zajęć zintegrowanych wprowadzono nauczanie wspomagane komputerem. 

24 - 25. 09. 2002 - w szkole obchodzono uroczystości jubileuszowe z okazji 150 - lecia istnienia.

2002 - z inicjatywy Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego szkoła otrzymała przyłącze Telewizji Kablowej.

2003 - przeprowadzono kolejną modernizację pracowni komputerowej z rozbudową do 19 stanowisk z dostępem do Internetu o prędkości transmisji 1 MB. 

2003 - z rokiem szkolnym 2003/2004 do systemu szkolnictwa wprowadzono nauczanie w  klasie "0". Wychowawcą klasy została pani mgr Anita Podgórska.

2004 - w ramach kolejnych prac remontowych hala otrzymała nowa nawierzchnię. Tym razem ułożono wykładzinę.

2004 - szkoła przystąpiła przystąpiła do "Pracownia Internetowa w Szkole Podstawowej" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Modernizacji i przebudowy dokonał nauczyciel informatyki pan mgr inż. Leszek Hutek

2004 - szkolna storna internetowa zdobyła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie "Na najlepszą witrynę internatową"

2004 - szkoła przystąpiła o uzyskanie tytułu "Szkołą z klasą" Inicjatorem konkursu był nauczyciel informatyki mgr inż. Leszek Hutek. Głównym organizatorem z ramienia szkoły została nauczycielka przyrody pani mgr Anna Gołębiowska.

2005 - szkoła uzyskała certyfikat „Bezpiecznego Internetu” oraz certyfikat nadany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - „Raban! Recykling, a nie bałagan”;

2005 - szkoła uzyskała tytuł "Szkoła z klasą" nadany przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

2005 - kolejny rok modernizacji hali sportowej. Wymieniono okna oraz instalację oświetleniową wraz zadaszeniem.

2005 - oddano do eksploatacji drugą pracownię komputerowa. Dostawę sprzętu sfinansował Europejski Fundusz Społeczny. Remont sali wykonał nauczyciel informatyki Leszek Hutek. Środki na remont wydzieliła Rada Osiedla Stare Żegrze

2006 - kolejny rok modernizacji zaplecza hali sportowej.  Wyremontowano szatnię i zabudowano natryski.

2006 - szkoła otrzymała sprzęt komputerowy do Internetowego Centrum Informacji multimedialnej ze środków EFS.

2007 - wyremontowano pomieszczenia świetlicy szkolnej. Wyposażono dodatkowo w 4 zestawy komputerowej z dostępem do Internetu.  

2007 - szkoła otrzymała drugi zestaw sprzętu komputerowego do Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej ze środków EFS.

2007 - skomputeryzowano zbiór bibliotecznych. Rozpoczęto obsługę czytelników za pomocą kart czytelniczych.

2008 - szkoła wzbogaciła się o pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej o nawierzchni ze sztuczną trawą.

2008 - rozbudowano system sieciowy do sal lekcyjnych w skrzydle II pietra

2009 - oddano do eksploatacji nowoczesną pracownię językową

2009 - w ramach projektu MEN oddano do użytkowania wspaniały plac zabaw dla dzieci

2010 - szkoła wzbogaciła się o salkę gimnastyczną dla najmłodszych

2010 - zakończono pełna komputeryzację sal lekcyjnych. Wszystkie sale zostały wyposażone w stacjonarne zestawy komputerowe z dostępem do Internetu

2010 - szkoła rozpoczęła eksploatację dziennik elektroniczny dla klas 4-6

2011 - szkoła jako pierwsza ze szkół podstawowych m. Poznania otrzymała od Wydziału Oświaty zgodę  na rezygnację z prowadzenia tradycyjnego  dziennika lekcyjnego

2011 - w wyniku wygranego konkursu dyrektorem szkoły na trzecią kadencję 5-letnią zostaje mgr Romualda Niemczal.